Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Behoudens tegenstrijdig, uitdrukkelijk en geschreven beding worden onze leveringen en verkopen betreffende gevaarlijk en niet gevaarlijk afval beheerd door hierna volgende algemene voorwaarden. Behoudens onder uitdrukkelijk beding wordt de klant geacht te verzaken aan zijn eigen algemene en bijzondere koopvoorwaarden en in te stemmen met de hiernavolgende bepalingen, welke altijd primeren op deze van de klant. Onze algemene verkoopsvoorwaarden en de eventuele schriftelijke afwijkingen hierop worden aanvaard door de klant door het plaatsen van zijn bestelling of door het gebruik van onze containers.

Artikel 2

Elke offerte blijft slechts 1 maand geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte.

Artikel 3

In geval van annulering van een bestelling voorafgaandelijk aan de (eerste) levering van een container is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling/overeenkomst, met dien verstande dat voor het bepalen van dit bedrag rekening dient gehouden met 1) de huurprijs van de container gedurende de totale duur van de overeenkomst 2) de ledigingsprijs bij kantelcontainers op basis van 52 ledigingen per jaar en bij afzetcontainers op basis van 1 lediging per maand en 3) de verwerkingskosten berekend op 5 ton per lediging en dit alles onder voorbehoud van mogelijkheid een hogere geleden schade te eisen indien deze aangetoond kan worden.

Artikel 4

Alle container(s) worden in goede staat van onderhoud aan de klant ter beschikking gesteld. Eventuele klachten dienen door de klant onmiddellijk bij levering schriftelijk medegedeeld te worden aan Resol nv. De ter beschikking gestelde container(s) zijn en blijven eigendom van Resol nv. De container(s) kunnen door de klant onder geen beding aan derden worden overgedragen. De klant mag geen enkele wijziging aan de container(s) aanbrengen. De container(s) kunnen door de klant niet worden onderverhuurd of nooit aan derden in bruikleen worden gegeven. De overeenkomst mag door de klant onder geen beding aan derden worden overgedragen.  De klant zal de container(s) gebruiken als een goede huisvader. Het onderhoud van de container(s), onder meer het in- en uitwendig reinigen, is integraal ten laste van de klant. Eventueel kan Resol nv instaan voor de reiniging van de container(s) mits een vergoeding.  De herstelling aan de container(s) ingevolge abnormaal gebruik, valt ten laste van de klant.  Bij het einde van de overeenkomst dient de klant de container(s) in goede staat van onderhoud ter beschikking te stellen aan Resol nv. De klant is aansprakelijk voor alle schade (ook ten gevolge van brand en diefstal), door het gebruik van de containers veroorzaakt of door de in de containers gestorte (afval)-stoffen veroorzaakt.  In de kunststofcontainers mogen geen hete of gloeiende stoffen gedumpt worden.

Artikel 5

De container(s) mogen uitsluitend gebruikt worden voor het deponeren van huishoudelijke, bedrijfs- en/of industriële afvalstoffen of selectief ingezamelde deelcomponenten met uitsluiting van gevaarlijke, bijzondere, dan wel gevaarlijke bijzondere afvalstoffen. Het is in het algemeen en in het bijzonder verboden in de container(s) te deponeren: alle stank verspreidende, chemische stoffen, toxische, giftige industriële, agressieve en nucleaire afvalstoffen: bv. TL lampen, batterijen, verfpotten, oliefilters, thinners, solventen, vervallen geneesmiddelen, chemicaliën, lege verpakkingen met gevaarsymbolen, verven, inkten, lijmen, harsen, oliën, vetten, pesticiden, brandblusmiddelen, ontplofbare stoffen, enz., waarbij deze opsomming niet limitatief is. Voor kantelcontainer(s) zijn specifiek verboden: inerte materialen zoals zand, puin, beton of gelijkaardige producten. De klant is en blijft verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard en de samenstelling van de in de container(s) gestorte goederen en voorwerpen en zal desgevallend Resol nv vrijwaren tegen elk verhaal van om het even welke derde. De klant verbindt er zich toe schriftelijk de aandacht van Resol nv te vestigen op elke bijzondere eigenschap van de in de container(s) gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid ongeacht de wettelijke definitie of classificatie van deze goederen.  Het afval van de klant gaat in eigendom van Resol nv over op het ogenblik van afgifte.  M.a.w. de klant laat geen eigendomsrechten meer gelden op het afval.  Het risico gaat evenwel niet mee over en blijft ten laste van de klant tot na de eindverwerking van de volledige inhoud van de container. Alle kosten, taksen en/of heffingen, inherent aan de container(s) of hun inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten laste van de klant. Resol nv is te allen tijde gerechtigd haar eisen ten aanzien van de samenstelling van het afval en/of haar verwerkingscondities te wijzigen en/of aan te vullen ingeval van wijziging van de haar van overheidswege opgelegde verplichtingen, normen en vergunningen evenals bij het tot stand komen van nieuwe inzichten in verwerkingstechnieken en/of aanwendingsmogelijkheden van de haar ter beschikking staande installaties. Dergelijke wijzigingen kunnen nooit een recht van schadevergoeding laten ontstaan ten laste van Resol nv.

Artikel 6

Binnen de looptijd van de overeenkomst is het niet toegelaten de gecontracteerde afvalstoffen (alsook de samengestelde delen ervan bv. recycleerbare fracties) te laten ophalen en verwerken door een andere partij dan Resol nv behoudens schriftelijke toestemming van deze laatste.

Artikel 7

De klant dient rekening te houden met volgende maximaal toegelaten gewichten die per inhoudsmaat in de kantelcontainer mogen gedeponeerd worden

240 L:40 kg     360 L:50 kg     660 L:70 kg     770 L:80 kg     1100 L:120 kg     1700 L:185 kg     2500 L:250 kg     5000 L:450 kg.  Voor afzetcontainers bedraagt de maximale belading 10 ton.   De klant is aansprakelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het overladen van de container zowel in gewicht als in volume.  Indien de container overladen is, zal Resol nv de kosten van overlading aanrekenen aan de klant, waarbij Resol nv zich niettemin het recht voorbehoudt de container niet te ledigen, totdat de klant de container uitgeladen heeft tot het maximaal toegelaten gewicht en/of volume.

Artikel 8

Alleen de klant is verantwoordelijk voor de keuze en aanwijzing van de afzetplaats en Resol nv zal bijgevolg in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van de container(s) op moeilijk te bereiken plaatsen. De container is geplaatst op kosten en order en risico van de klant. Alle kosten ontstaan door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container(s) en onafhankelijk van de wil van Resol nv, zijn steeds ten laste van de klant. De klant zal desgevallend  wachttijden steeds vergoeden.  De klant dient de kantelcontainer(s) op de dag van de lediging op de afgesproken en op een voor een vrachtwagen van Resol nv vrij bereikbare plaats aan te bieden.  Specifiek voor kantelcontainer(s) zal de container niet geledigd worden, indien de kantelcontainer niet op de aangeduide plaats staat. De klant zal niettemin de abonnementsprijs verschuldigd zijn.  De afzetcontainer(s) moet vrij staan en zo geplaatst worden dat de vrachtwagens van Resol nv er zich kunnen voorrijden en dit om het laden zo vlug mogelijk en zonder gevaar te doen verlopen.  Container(s) dienen aangeboden te worden zonder dat ze uitstekende voorwerpen bevatten.  Gesloten containers dienen goed gesloten aangeboden te worden voor lediging/ophaling. Alle werk- en wachttijden > 15 minuten worden aangerekend.

Artikel 9

De klant is gehouden de wetten, evenals alle toepasselijke decreten, verordeningen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van de container, als betreffende de afvalstoffen in het algemeen, na te leven. Indien de klant de container laat plaatsen op de openbare weg of om het even welke plaats toegankelijk voor het publiek, dan dient hij er voor te zorgen dat alle wettelijke voorschriften die van toepassing zijn worden nageleefd alsook dat de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. De klant dient er onder meer voor te zorgen dat hij de vereiste signalisatie en verlichting aanbrengt. De klant staat in voor het bekomen van alle machtigingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en het gebruik van de container. Alle boetes en heffingen in dit verband zijn ten laste van de klant, die Resol nv hiervoor vrijwaart, en kunnen desgevallend door Resol nv op de klant worden verhaald.  De klant staat eveneens in voor alle schade aan de container(s) en hun toebehoren evenals voor alle schade eventueel toegebracht door derden. Tevens kan Resol nv niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van sluikstorten door derden.

Artikel 10

Indien wij met onze klant bepaalde termijnen overeenkomen ten aanzien van het ledigen/plaatsen/ophalen, zullen wij deze naar best vermogen trachten in acht te nemen, doch de termijnen zijn voor ons niet bindend. Overschrijding van deze termijn zal de klant derhalve geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting die op de klant rust ingevolge de met ons gesloten overeenkomst.

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst, hetzij gedurende de overmachtsperiode op te schorten, hetzij te annuleren, zonder dat wij gehouden zijn tot schadevergoeding.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte onder het personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of uitsluiting, verlies van vergunningen, sluiting stortplaats/oven/verwerkingsinstelling, bedrijfsstoringen en/of gebrek aan brandstof, materieel of onderdelen hiervan, onverschillig of deze moeilijkheden zich voordoen bij ons of bij leverancier, waarvan wij de goederen betrekken, en zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan aan te tonen.  Resol  nv behoudt zich het recht voor te allen tijde, mits voorbericht aan de klant, de ophaaldag te veranderen in functie van haar organisatie.  Resol nv kan de lediging/plaatsing/ophaling van de container laten uitvoeren in onderaanneming door andere firma’s.  De klant mag in geen geval de container laten ledigen/plaatsen/ophalen door een ander firma.

Artikel 11

De duurtijd van de overeenkomst bedraagt wat kantelcontainer(s) en afzetcontainer(s) betreft telkens zestig kalendermaanden met ingang van datum van plaatsing van de container, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst niet schriftelijk en aangetekend door de klant wordt opgezegd met een vooropzeg van minimum zes kalendermaanden voor de vervaldag, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met een periode van zestig kalendermaanden verlengd. De overeenkomst kan nooit voortijdig beëindigd worden en de abonnementsprijs is steeds integraal verschuldigd voor de ganse overeengekomen zestig kalendermaanden. Bij elke wijziging van contract, dan wel aangaan van een nieuw contract, begint de duurtijd van de overeenkomst zoals hierboven vermeld telkens te lopen vanaf de datum van wijziging van het contract dan wel de datum van ingang van de nieuwe overeenkomst.

Artikel 12

Ingeval op verzoek van de klant de container door een ander type dient vervangen te worden alsook ingeval de ter beschikking gestelde container(s) bij het beëindigen van de overeenkomst terug genomen worden, zal er een retourkost per container aan de klant worden aangerekend.  De container(s) dienen eveneens leeg en proper aangeboden te worden op de dag van afhaling of omwisseling.

Artikel 13

Resol nv behoudt het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant en bij niet-naleving van de contractuele bepalingen en bijhorende voorwaarden. In deze gevallen zal de klant de container(s) onmiddellijk ter beschikking stellen van Resol nv. In al deze gevallen is de klant verplicht een bedrag te bepalen gelijk aan de omzet van de resterende periode van onze contractuele dienstverlening met een minimum van zes maanden omzet onverminderd de eventueel nog openstaande facturen en de meerdere door Resol nv te bewijzen schade.

Artikel 14

De wijzigingen van de factoren die een invloed hebben op de prijs (o.m. aanvoerquota, transportindex, acceptatiecriteria, huurcriteria, voorbehandelingen, sluiting van verwerkingsinstallaties tijdelijk of definitief, tariefverhogingen van de eindverwerking, taksen en milieuheffingen) geven aanleiding tot prijsherziening, waarbij deze kosten doorgerekend worden aan de klant. In de maandelijkse abonnementsprijs zijn, voor kantelcontainer(s) ook de vakantiesluitingen van de klant verrekend, zodat deze vakantiesluitingen in geen geval recht geven op welke vermindering van de abonnementsprijs dan ook. Ook door overmacht ofwel door toevallige onbereikbaarheid (o.a. wegenwerken, gestationeerde voertuigen, enz.) van de plaats waar de kantelcontainer zich bevindt, geen lediging en/of vervoer plaatsvindt of (nog) niet kan of behoeft te geschieden, blijft niettemin de abonnementsprijs integraal verschuldigd.

Artikel 15

Er worden in regel geen controlebewijzen afgeleverd aan de klant. Een controlebewijs zal worden opgesteld en afgeleverd aan de klant indien de klant hierom op voorhand en schriftelijk verzoekt en de bijkomende kosten hiervoor betaalt.

Artikel 16

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Resol nv. De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar.  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn met een minimum van 100,00 euro. Bij niet-of laattijdige betaling is Resol nv gerechtigd haar contractuele verplichtingen op te schorten zonder ingebrekestelling en zonder dat de klant gerechtigd kan zijn op welke schadevergoeding dan ook.

Artikel 17

De klant kan steeds aanspraak maken op gemeenrechtelijke schadevergoeding, behoudens de afwijking voorzien in huidige algemene voorwaarden. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn zal iedere klacht door ons grondig onderzocht worden.  Enig protest van de facturen dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Resol nv en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of na datum van de overeenkomst.  Het protest dient per aangetekend schrijven en gemotiveerd gebeuren zodoende dat Resol nv uit het protest kan afleiden wat de reden van protest is.  Elk protest dat niet per aangetekend schrijven wordt gemeld of dat niet gemotiveerd is, wordt als niet bestaande gehouden.

Artikel 18

Levering van recyclagegoederen/materialen: Een leveringstermijn in hoofde van Resol nv is steeds indicatief. De leveringstermijn is steeds afhankelijk van de voorraad.  De monstername van de te leveren goederen dient steeds te gebeuren op onze exploitatiezetel en/of maatschappelijke zetel. De materialen/goederen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst blijven eigendom van Resol nv en de klant is er slechts de houder van zolang de facturen niet betaald zijn.  De eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan Resol nv gedelgd heeft.  Het eigendomsvoorbehoud blijft gelden indien de materialen of goederen worden verwerkt of verder verkocht door de klant.  Bij doorverkoop wordt de schuldvordering voor de prijs van de verkoop aan Resol nv overgedragen.  Het eigendomsvoorbehoud belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant zijn.  Bij een beroep op het recht op terugneming mag Resol nv de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Artikel 19

Naargelang uw activiteiten en de relatie tot Resol nv, deelt de klant aan Resol nv persoonsgegevens mee. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel de naleving van de wettelijke verplichtingen in hoofde van Resol nv.  Bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de klant, respecteert Resol nv de Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.  De klant kan de Privacy policy van Resol nv steeds opvragen bij de gedelegeerd bestuurder van Resol nv, dan wel via e-mail (privacy@resolbelgium.be).

Artikel 20

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van het Vredegerecht en de Rechtbanken van het gerechtelijk kanton, respectievelijk gerechtelijk arrondissement, waar wij onze maatschappelijke zetel hebben.  Op onderhavige overeenkomst is het intern Belgisch Recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.