Privacyverklaring

1. Inleiding

Resol nv met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Lieven Bauwenslaan 6, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0473.456.505 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wil RESOL NV de persoonlijke gegevens van o.a. haar klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, inhoudelijke fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Resol nv wil u door middel van deze Privacy Policy dan ook op een begrijpelijke en transparante manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Vermits deze Privacy Policy essentiële informatie bevat over de manier waarop uw persoonsgegevens door Resol nv worden verzameld en verwerkt, alsmede voor welke doeleinden deze aangewend worden, dient deze Privacy Policy nauwkeurig te worden bestudeerd. Deze Privacy Policy is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Resol nv en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de gedelegeerd bestuurder of via e-mail: privacy@resolbelgium.be.

2. TOEPASSINGSGEBIED

De Privacy Policy geldt als bijlage bij de overeenkomst tussen Resol nv en de klant, onderaannemer of leverancier en is van toepassing op al haar professionele activiteiten en diensten. Door het aangaan van een overeenkomst met Resol nv verklaren de klant, de onderaannemer of de leverancier uitdrukkelijk dat zij (i) kennis hebben genomen van deze Privacy Policy, (ii) akkoord gaan met de inhoud van de Privacy Policy en (iii) uitdrukkelijk en weloverwogen akkoord gaan met de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Resol nv, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Lieven Bauwenslaan 6, met ondernemingsnummer 0473.456.505 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Raf Rubens, in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Policy werd opgesteld met inachtneming van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming. Deze Verordening is rechtstreeks van toepassing op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot Resol nv worden verschillende persoonsgegevens aan Resol nv meegedeeld (o.a. naam, adres, BTW nummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen in hoofde van Resol nv is het overigens mogelijk dat de klant, onderaannemer of leverancier bijkomende persoonsgegevens dient over te maken. Finaal is de betrokkene met uitsluiting van alle andere personen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan Resol nv worden meegedeeld. Resol nv is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van deze persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop deze worden meegedeeld door de klant, onderaannemer of leverancier (o.a. door middel van het invullen van een bestelbon). Elke betrokkene is geheel vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan Resol nv mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met Resol nv kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen. Het uitvoeren van de professionele activiteiten van Resol nv is doorgaans immers niet mogelijk bij gebreke aan de instemming met de verzameling en de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND 5.1 KLANTGEGEVENS

In het kader van en met het oog op de ontplooiing van haar professionele activiteiten verzamelt en verwerkt Resol nv de persoonsgegevens van haar klanten, opdrachtgevers, personeel, medewerkers, aangestelden en alle andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Resol nv berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van Resol nv (o.a. voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 GEGEVENS VAN LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS

Resol nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers en/of onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Resol nv berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van Resol nv (o.a. voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 GEGEVENS VAN PERSONEEL

Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadministratie worden de persoonsgegevens van de werknemers van Resol nv eveneens verzameld en verwerkt. Gelet op de specifieke aard van deze verwerking van persoonsgegevens, wordt deze verwerking geregeld in een afzonderlijke policy.

5.4 ANDERE GEGEVENS

Naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers en personeel verzamelt en verwerkt Resol nv ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten en/of prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, etc. De doeleinden van de verzameling en verwerking zijn in het belang van de professionele activiteiten van Resol nv, direct marketing en public relations (PR). De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang van Resol nv of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens die door de betrokkenen worden meegedeeld worden door Resol nv bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie, dewelke Resol nv met de betrokkenen in kwestie heeft. De persoonsgegevens zullen na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die Resol nv op basis van specifieke regelgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil.

7. RECHTEN

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening Gegevensbescherming beschikt de betrokkene over volgende rechten: Recht op toegang en inzage: De betrokkene heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die Resol nv over hem (of haar) heeft verzameld en na te gaan waarvoor deze persoonsgegevens worden aangewend. Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om de verbetering van eventuele onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Recht op wissing of beperking: De betrokkene heeft het recht om Resol nv te verzoeken de persoonsgegevens die Resol nv over hem (of haar) heeft verzameld en heeft opgeslagen te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Resol nv kan de gegevenswissing of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens evenwel weigeren, indien deze persoonsgegevens voor Resol nv noodzakelijk zijn voor (i) het uitvoeren van een wettelijke verplichting, (ii) de uitvoering van een overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang van Resol nv, en dit slechts in zoverre deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die aan Resol nv werden meegedeeld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn (of haar) persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven. Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, dewelke voor Resol nv noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van Resol nv, en dit in zoverre deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. De betrokkene dient zijn verzoek tot beëindiging van de verwerking schriftelijk te richten tot Resol nv (privacy@resolbelgium.be). Resol nv zal de aanvraag vervolgens beantwoorden binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn, indien nodig, met twee maanden worden verlengd. Resol nv zal de betrokkene binnen één maand in kennis stellen van een dergelijke verlenging. Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming van de betrokkene, beschikt deze over het recht zijn (of haar) toestemming in te trekken. De persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien Resol nv hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Resol nv erkent in deze Privacy Policy uitdrukkelijk dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat de betrokkene niet aan volledig geautomatiseerde besluitvorming wordt onderworpen. U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Resol nv. De contactpersoon hiervoor is: de heer Raf Rubens met contactgegevens: privacy@resolbelgium.be. Resol nv stelt alles in het werk om op een zorgvuldige, transparante en legitieme manier om te gaan met de persoonsgegevens, dewelke door haar worden ingezameld en verwerkt, in het kader van haar professionele activiteiten en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desondanks toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen Resol nv voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door Resol nv worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde-dienstverleners, zoals onder meer het sociaal secretariaat. De werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers van deze dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld dienen het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens steeds te respecteren en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer Resol nv geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien Resol nv failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens verplicht dienen te worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Resol nv zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om de betrokkene(n) voorafgaandelijk te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. De betrokkene erkent dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er hieromtrent mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Resol nv zal persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Resol nv neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die door haar worden verzameld en verwerkt volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens. In geen geval kan Resol nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, verleent Resol nv toegang tot de door haar verzamelde persoonsgegevens aan haar werknemers, medewerkers en aangestelden. Resol nv zal in dergelijk geval een gelijkaardig niveau van bescherming bij wijze van contractuele verplichtingen tegenstelbaar maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, dewelke gelijkaardig zijn aan deze uit deze Privacy Policy.

11. INBREUKEN M.B.T. VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS

Resol nv heeft de wettelijke verplichting om inbreuken met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, behoudens wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met de persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n). Resol nv, indien de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n), zal de betrokkene zonder onredelijke vertraging inlichten, van zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Resol nv en de betrokkene(n) zullen elkaar binnen een termijn van 48 uur na de kennisname van de inbreuk door Resol nv contacteren, teneinde te beslissen of de inbreuk wordt doorgegeven aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

12. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met haar gedelegeerd bestuurder op, hetzij per aangetekende post naar 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6 of per e-mail aan privacy@resolbelgium.be.