Inkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn uitsluitend deze aankoopvoorwaarden van toepassing op bestellingen en overeenkomsten met RESOL nv, met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6, BTW BE 0473.456.505, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (Hierna : “RESOL”). Tegenstrijdige of bijkomende voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing. Stilzwijgend akkoord met de algemene voorwaarden van de leverancier kan niet worden aangenomen.

2. Bestelling/offerte

2.1. Een overeenkomst kan slechts tot stand komen indien de bestelbon werd ondertekend door een persoon dewelke bevoegd is om RESOL te verbinden.

2.2. De leverancier dient de bestelbon binnen een termijn van acht (8) dagen ondertekend terug te bezorgen aan RESOL. Bij gebreke hieraan, heeft RESOL het recht om af te zien van de bestelling, dan wel de bestelling, met inbegrip van alle voorwaarden, door de leverancier als aanvaard te beschouwen. De leverancier zal in voorkomend geval niet gerechtigd zijn om wijzigingen aan te brengen of voorbehouden te formuleren.

2.3. Bijkomende afspraken bij de bestelling of overeenkomst moeten schriftelijk worden opgesteld. Mondelinge afspraken zijn in geen geval niet bindend.

3. Correspondentie

3.1. De leverancier is ertoe gehouden om in alle correspondentie het bestelnummer te vermelden.

4. Levering van goederen

4.1. De leverancier neemt alle mogelijke maatregelen ten titel van een resultaatsverbintenis om de perfecte uitvoering van de levering binnen de overeengekomen termijn te voldoen.

4.2. De levering zal gebeuren Delivered Duty Paid en zal plaatsvinden op het door RESOL opgegeven adres uitsluitend op werkdagen en tijdens de openingsuren op de kantoren van de maatschappelijke zetel (8u00-12u30 en 13u30-17u00) en de werkplaatsen of werven (7u30-12u00 en 12u30-16u00).

4.3. De leveringstermijnen zijn in hoofde van de leverancier bindend. Indien er een laattijdige levering dreigt, zal de leverancier RESOL hiervan onverwijld in kennis stellen. Een laattijdige levering houdt steeds een verzuim van de leverancier in, waarbij de leverancier RESOL dient te vrijwaren voor alle schade die zij hierdoor lijdt.

4.4. Bij de overschrijding van de termijn heeft RESOL het recht om de bestelling te annuleren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Door het verstrijken van de termijn zal de leverancier zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 5% van de niet-uitgevoerde bestelling met een maximum van 5% van de waarde van de hele bestelling, onverminderd het recht om elke hogere schade te bewijzen waarvoor de leverancier RESOL dient te vrijwaren.

4.6. De levering is voltooid op het moment dat de goederen door of namens RESOL in ontvangst zijn genomen en de leveringsbon door RESOL schriftelijk voor akkoord is afgetekend. De ondertekening laat het recht in hoofde van RESOL om de geleverde goederen af te keuren onverlet.  De leverancier kan aan de ondertekening geen enkel recht ontlenen en de ondertekening staat niet in de weg dat RESOL haar rechten ten aanzien van de leverancier kan blijven uitoefenen. De aanvaarding van de goederen gebeurt gelijktijdig met de aanvaarding van de goederen door de opdrachtgever van RESOL.

4.7. Behoudens ingeval van een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van RESOL, is de leverancier niet gerechtigd om deelleveringen uit te voeren.

4.8. De leverancier zal haar leveringsverplichting onder geen enkel beding kunnen opschorten.

5. Uitvoering van diensten

5.1. De uitvoering van diensten geschiedt op de wijze en binnen de termijn zoals overeengekomen. Door het eenvoudig overschrijden van een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de diensten is de leverancier in verzuim. Indien door de overschrijding van de termijn RESOL schade lijdt, dient de leverancier RESOL voor de gehele schade te vergoeden. De leverancier dient op het ogenblik van de bestelling en de betaling van de facturen geregistreerd te zijn en in orde te zijn met haar fiscale en sociale verplichtingen.

5.2. Het verlenen van diensten is voltooid op het moment dat RESOL schriftelijk heeft bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten heeft goedgekeurd. De leverancier kan aan de bevestiging of goedkeuring geen rechten ontlenen en de bevestiging of goedkeuring laten de rechten onverlet die RESOL ten aanzien van de leverancier kan uitoefenen ingevolge een tekortkoming in hoofde van de leverancier. De leverancier is niet gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten indien RESOL haar verplichtingen niet zou nakomen.

5.3. De leverancier kan de uitvoering van de diensten niet aan een derde overdragen behoudens schriftelijk akkoord van RESOL.

5.4. Aanvaarding van de uitgevoerde diensten verloopt gelijktijdig met de aanvaarding van deze diensten door de opdrachtgever van RESOL.

6. Betaling

6.1. Alle prijzen zijn vast en zijn van toepassing Delivered Duty Paid.

6.2. RESOL zal de geleverde goederen of uitgevoerde diensten betalen binnen een termijn van zestig (60) dagen na het einde van de maand waarin de factuur door RESOL werd ontvangen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en mits de geleverde goederen, dan wel uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijhorende documentatie waaronder een correcte factuur. Ingeval van laattijdige betaling door RESOL zal zij onder geen enkel beding enige forfaitaire schadevergoeding of moratoire intresten verschuldigd zijn.

6.3. De factuur zal slechts betaalbaar zijn indien ze vergezeld is van de door RESOL ondertekende bestelbon.

7. Eigendom en risico

7.1. RESOL wordt eigenaar van de goederen en/of diensten op het moment van de conforme en door RESOL aanvaarde levering en/of bij plaatsing en/of installatie na goedkeuring door RESOL, behoudens andersluidende overeenkomst.

7.2. De leverancier doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten en bevoegdheden dewelke haar toekomen op grond van het eigendomsvoorbehoud, het retentierecht of het recht van terugname.

7.3. Het vervoer zal geschieden op risico en kosten van de leverancier tot op het leveringsadres, hetwelk door RESOL werd opgegeven in de bestelbon, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De leverancier dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het verzekeren van transportschade.

8. Garantie

8.1. De leverancier staat in voor de kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten in de zin dat zij (i) beantwoorden aan hetgeen werd overeengekomen, (ii) geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd (iii) nieuw zijn, behoudens andersluidende overeenkomst en (iv) beantwoorden aan de wettelijke normen inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, geldig ten tijde van de levering in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van de goederen en/of diensten.

8.2. Indien de goederen en/of diensten niet voldoen aan de hiervoor omschreven vereisten, zal de leverancier voor haar rekening de goederen en/of diensten op eerste verzoek van RESOL herstellen of vervangen. RESOL zal in dergelijk geval steeds het recht hebben om de levering te annuleren zonder dat de leverancier enig recht op schadevergoeding kan laten gelden.

8.3. De garantietermijn op de goederen en/of diensten, inclusief eventuele installatie en/of montage ervan, bedraagt minstens twee (2) jaar (onverminderd de toepassing van artikel 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek),  te rekenen vanaf het moment van aanvaarding van de levering en/of de positieve keuring van de plaatsing of installatie. Voor goederen (incl. onderdelen) en/of diensten die in het kader van deze garantieverplichting worden gewijzigd, hersteld of vervangen, geldt een nieuwe garantietermijn van twee (2) jaar vanaf het ogenblik waarop RESOL de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd.

8.4. De leverancier is ertoe gehouden reserveonderdelen van de geleverde goederen gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde goederen in voorraad te houden en op afroep te leveren aan RESOL.

9. Ontbinding

9.1. RESOL is gerechtigd om naar haar keuze de uitvoering van alle overeenkomsten tussen de partijen geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder evenwel gehouden te zijn tot enige schadevergoeding in het geval van:

i) een tekortkoming door de leverancier in de nakoming van (één van) haar/de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van overeenkomsten die ermee samenhangen;
ii) verkoop of beëindiging van de activiteit van de leverancier;
iii) intrekking van de vergunningen van de leverancier die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn;
iv) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de leverancier;
v) derdenbeslag in handen van RESOL lastens de leverancier;
vi) staking van betaling, gerechtelijk akkoord of faillissement van de leverancier.

9.2. Alle vorderingen die RESOL in de vermelde gevallen op de leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn.

9.3. Indien RESOL schade lijdt door de ontbinding van de overeenkomst, zal de leverancier haar vrijwaren voor alle mogelijke schade die hieruit zou voortvloeien.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De leverancier zal haar verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met de bestelling en/of overeenkomst, de toepasselijke veiligheidsvoorschriften en zoals een zorgvuldige onderneming rekening houdende met alle toepasselijke wettelijke voorschriften en professionele standaarden zou doen.

10.2. De leverancier vrijwaart RESOL voor alle schade die zij of derden oplopen ten gevolge van een gebrek in het product en/of de dienst waardoor de kwaliteit van het product en/of de dienst niet in overeenstemming is met kwaliteit zoals die in de overeenkomst werd bepaald.

10.3. De leverancier is steeds aansprakelijk voor het door haar gebezigd personeel en de derden waardoor zij vervangen werd bij de uitvoering van de bestelling en/of overeenkomst (ook na goedkeuring van deze derde door RESOL)

11. Verzekeringen

11.1 De leverancier zal zich afdoende verzekeren voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij steeds afstand van verhaal opzichtens RESOL zal worden gedaan. Zij zal in haar polis stipuleren dat indien er een aanvraag tot uitkering gebeurt door RESOL de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk tot uitkering overgaat. Op eenvoudig verzoek van RESOL zal de leverancier de afgesloten polissen onmiddellijk voorleggen.

12. Geheimhouding

12.1 De leverancier verplicht zichzelf en haar personeel ertoe alle verkregen informatie, kennis en documenten zoals technische en andere gegevens, techniek, bedrijfservaring, bedrijfsgeheimen, knowhow, tekeningen en elk ander document geheim te houden, niet aan derden mee te delen en enkel voor het afwikkelen van de bestelling en/of overeenkomst te gebruiken. De ontvangen informatie blijft steeds exclusief eigendom van RESOL.

13. Overdracht

13.1 De leverancier zal haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden kunnen overdragen of uitbesteden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van RESOL, waarbij RESOL deze toestemming aan voorwaarden kan onderwerpen. Een toestemming ontslaat de leverancier niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

14. Geschillen

14.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomst en verhouding is exclusief het Belgische interne recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen partijen.