Sorteerverplichting

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.

we are resol

Nieuwe sorteerverplichting sinds 1 juni 2018

Met ingang van 1 juni 2018 is er een verplichting voor bedrijven, waarbij naast de reeds 18 soorten verplicht te scheiden afval er nog 3 bijkomen: plastic folie, harde plastics en piepschuim. Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor? Neem dan contact.

De nieuwe verplichting is als volgt opgenomen in het VLAREMA : in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 20° recycleerbare harde kunststoffen;
  • 21° geëxpandeerd polystyreen;
  • 22° folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

Onder geëxpandeerd polystyreen wordt verstaan: zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur.

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden.

Welke afvalstromen moet u sorteren?

U moet ongeveer dezelfde afvalstromen sorteren als thuis, maar er zijn enkele verschillen. In totaal zijn er 21 afvalstromen die een bedrijf vandaag verplicht apart moet houden. Meestal komen ze niet alle 21 voor in uw bedrijf. Volgende afvalstoffen vallen onder de sorteerplicht en mogen nooit bij het restafval:

Nieuwe sorteerverplichting voor biologisch en organisch afval vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt bovendien ook het sorteren van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval verplicht. Die verplichting geldt evenwel enkel voor bedrijven die grotere hoeveelheden van dergelijk afval hebben, o.m. restaurants en hotels die meer dan vijftig warme maaltijden per dag serveren.

De contractverplichting

Volgens de wetgeving dient u in twee gevallen uitdrukkelijk een contract af te sluiten:

  1. Een contract is verplicht als u restafval laat inzamelen. In het contract moet staan hoe u de 21 verplichte afvalstromen zal sorteren. Deze stromen mogen zeker niet in het restafval.
  2. Een contract is ook verplicht als u meerdere verplicht te sorteren afvalfracties in één container samen laat inzamelen (bijvoorbeeld papier en karton samen met hout). Dat mag enkel als het gaat om niet-gevaarlijke droge fracties die elkaar niet vervuilen. Ook in dat geval moet er een contract zijn dat heel duidelijk aangeeft over welke precieze droge afvalstromen het gaat. De afvalstromen moeten dan achteraf volledig worden uitgesorteerd en gerecycleerd. Het gaat dus niet om een container met restafval waarin u alles deponeert. Dat is niet toegelaten!

Wat als u uw afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Resol nv mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook Resol nv kan controles en boetes krijgen.

Vanaf 2020 moet Resol nv de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten wij u wijzen op fout gesorteerd afval. Resol nv is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

we are resol

Hoe aan de slag? Tips en premies voor bedrijven.

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Daarom raden we u aan te beginnen met de preventie van afval.

Het afval dat u wel heeft, moet u dus selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan u premies krijgen om te sorteren.